Zgłoszenie o przyznanie stypendium naukowego za II semestr roku szkolnego 2016/2017 należy składać

w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Orzesze do dnia 30 LIPCA 2017 r.

Do wniosku (załącznik nr 1) należy dołączyć:

-uwierzytelnione - za zgodność z oryginałem- kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym,

-oświadczenie potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Gminy Orzesze (załącznik nr 2),

-oświadczenie iż uczeń starający się o stypendium, nie pobiera stypendium od innej gminy,

innego powiatu lub innej placówki oświatowej, na terenie której znajduje się jego szkoła(załącznik nr 3).

Wszystkie załączniki znajdziemy w zakładce "Dokumenty do pobrania"