Zgłoszenie o przyznanie stypendium naukowego za I semestr roku szkolnego 2017/2018 należy składać

w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Orzesze do dnia 15 marca 2018 r.

Do wniosku (załącznik nr 1) należy dołączyć:

-uwierzytelnione - za zgodność z oryginałem- kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym,

-oświadczenie potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Gminy Orzesze (załącznik nr 2),

-oświadczenie iż uczeń starający się o stypendium, nie pobiera stypendium od innej gminy,

innego powiatu lub innej placówki oświatowej, na terenie której znajduje się jego szkoła(załącznik nr 3).

Wszystkie załączniki znajdziemy w zakładce "Dokumenty do pobrania"

Zasady przyznawania Stypendiów Naukowych -UCHWAŁA NR XXXVII/440/17 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

                                                                                                                 -ZASADY I TRYB UDZIELANIA UCZNIOM STYPENDIÓW