Ramowy rozkład dnia dla dzieci starszych (5,6 – latki)

• 6.30 - 8.15 - Schodzenie się dzieci w sali, zabawy indywidualne. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w sali. Praca z dzieckiem zdolnym.

• 8.15 - 8.30 - Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe integrujące całą grupę, czynności higieniczne, praca dyżurnych.

• 8.30 – 9.00 - Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych, mycie zębów.

• 9.00 - 10.00 - Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.

• 10.00 - 10.40 - Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie.

• 10.40 – 10.50 - Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.

• 10.50 – 11.50 - Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku; Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

• 11.50 - 12.00 - Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych.

• 12.00 - 12.30 - Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych.

• 12.40 - 14.00 – Kształtowanie zachowań prozdrowotnych - zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie, zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku, realizacja pomysłów dzieci. Powtarzanie wprowadzonego materiału, praca wyrównawcza, zabawy integrujące grupę, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.

• 14.00 - 14.15 - Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, praca dyżurnych.

• 14.15 – 14.45 - Podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych.

• 14.45 - 16.30 - Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci. Działania dotyczące realizacji podstawy programowej realizowane są w godz. 8.00 – 13.00 z podziałem czasu w rozliczeniu tygodniowym: 5 godz. Zabawa swobodna (1 godz. dziennie) 5 godz. Zajęcia i zabawy na powietrzu (1 godz. dziennie) 5 godz. Zajęcia dydaktyczne (1 godz.. dziennie) 10 godz. inne czynności – samoobsługa, organizacja, opieka itp.(2 godz. dziennie)

Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych (3,4 – latki)

• 6.30 - 8.15 Schodzenie się dzieci w sali, zabawy indywidualne, Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w sali. Praca z dzieckiem zdolnym.  

• 8.20 - 8.30 Zabawy ruchowe integrujące całą grupę, czynności higieniczne, praca dyżurnych(4– latki)  

• 8.30 – 9.00 Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, mycie zębów.  

• 9.00 – 9.45 Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą i w małych zespołach. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.  

• 9.45 - 10.25 Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie.   • 10.25 - 10.35 Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.  

• 10.35 - 11.50 Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku; Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej.  

• 11.50 - 12.00 Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych (4 – latki).   • 12.00 - 12.40 Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych(4 – latki).  

• 12.40 - 14.00 Czynności samoobsługowe- przygotowanie do leżakowania. Leżakowanie: słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej itp.  

• 14.00 - 14.15 Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, praca dyżurnych (4 – latki).  

• 14.15 – 14.45 Podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych (4 – latki).  

• 14.45- 16.30 Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci.   Działania dotyczące realizacji podstawy programowej realizowane są w godz. 8.00 – 13.00 z podziałem czasu w rozliczeniu tygodniowym: 5 godz. Zabawa swobodna (1 godz. dziennie) 6 godz. 15 min. Zajęcia i zabawy na powietrzu (1 godz. 15 min. dziennie) 3 godz. 45 min. Zajęcia dydaktyczne (45 min. dziennie) 10 godz. inne czynności – samoobsługa, organizacja, opieka itp. (2 godz. dziennie)