Administrator SP8

Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych (3,4,5-latki).

6.30 - 8.15 Schodzenie się dzieci w sali, zabawy indywidualne, aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w sali. Praca z dzieckiem zdolnym.

 8.20 - 8.30 Zabawy ruchowe integrujące całą grupę, czynności higieniczne, praca dyżurnych (4,5– latki)

 8.30 – 9.00 Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, mycie zębów.

 9.00 – 9.45 Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą i w małych zespołach. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.

 9.45 - 10.25 Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie.

 10.25 - 10.35 Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.

 10.35 - 11.50 Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku; Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej.

 11.50 - 12.00 Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych (4,5 – latki).

 12.00 - 12.40 Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych(4 – latki).  12.40 - 14.00 Czynności samoobsługowe- przygotowanie do leżakowania. Leżakowanie: słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej itp.

 14.00 - 14.15 Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, praca dyżurnych (4,5 – latki).

 14.30 – 15.00 Podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych (4,5 – latki).

 15.00- 17.00 Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci.

Działania dotyczące realizacji podstawy programowej realizowane są w godz. 8.00 – 13.00 z podziałem czasu w rozliczeniu tygodniowym: 5 godz. Zabawa swobodna (1 godz. dziennie) 6 godz. 15 min. Zajęcia i zabawy na powietrzu (1 godz. 15 min. dziennie) 3 godz. 45 min. Zajęcia dydaktyczne (45 min. dziennie) 10 godz. inne czynności – samoobsługa, organizacja, opieka itp. (2 godz. dziennie)

 

Ramowy rozkład dnia ZERÓWKA 

6:30- 8:00  Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Krótkie zajęcia wyrównawcze, oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych.

8:00 - 8:20 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe

8:20 - 8:30 Czynności higieniczne oraz przygotowania do śniadania, przejście do stołówki szkolnej.

8:30- 9:00 Śniadanie

9:00 - 11:00 Zajęcia obowiązkowe- zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego oraz język angielski, religia, ćwiczenia gimnastyczne - w wyznaczonych dniach.

11:20 - 12:20 Zabawy na świeżym powietrzu, na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze i/ lub zabawy ruchowe w sali .

12:20 - 12:30 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu, przejście do stołówki szkolnej.

12:30 - 13:00 Obiad - kształtowanie/ utrwalanie technik samodzielnego jedzenia. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zjedzonym posiłku.

13:00 - 13:40 Odpoczynek poobiedni. Czytanie literatury dziecięcej, słuchanie słuchowisk, muzyki relaksacyjnej. Zabawy o charakterze relaksacyjnym.

13:40 - 14:20 Zabawy ruchowe rozwijające motorykę małą i dużą. Praca z uczniem zdolnym oraz potrzebującym wsparcia.

14:20 - 14:30 Czynności higieniczne i przygotowanie do podwieczorku, przejście do szkolnej stołówki.

14:30 - 15:00 Podwieczorek - kształtowanie technik samodzielnego jedzenia.

15:00 - 17:00 Dowolna działalność dzieci. Czynności organizacyjne. Zabawy ruchowe, edukacyjne, wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane przez dzieci. Obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna z dziećmi. Rozchodzenie się dzieci.