01.

Projekty unijne

Młodzi interaktywni Orzeszanie

Read More

02.

Biblioteka

Biblioteka

Read More

03.

Samorząd

Samorząd

Read More

04.

Pedagog

Pedagog

Read More

Szanowni Rodzice,

     Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że Przedszkola, oddziały przedszkole w Szkołach Podstawowych oraz Miejski Żłobek będą otwarte od dnia 25 maja. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego liczba miejsc w tych placówkach będzie ograniczona. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci rodziców pracujących. Rodzice, których dzieci będą korzystały z opieki przedszkolno - żłobkowej proszeni są o skontaktowanie się ze swoją placówką w celu pobrania i złożenia „wniosku o objęcie opieką dziecka przedszkolnego lub żłobkowego w czasie pandemii wirusa COVID-19” oraz zapoznania się z przyjętymi przez placówkę procedurami.

    O wypracowanej organizacyjnie formie opieki dla uczniów szkół podstawowych zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i możliwości skorzystania z opieki świetlicowej dla uczniów klas I-III w Szkołach Podstawowych oraz konsultacjach uczniów przed egzaminami ósmoklasisty, zostaną Państwo poinformowani w przyszłym tygodniu.

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS EPIDEMII obowiązująca w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Orzeszu – Mościskach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 -plik PDF

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA CZAS PANDEMII obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Orzeszu – Mościskach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - plik PDF

Szanowni Rodzice 

       W związku z koniecznością dostosowania placówek przedszkolnych do wymogów Głównego Inspektora Sanitarnego i wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Dyrektorzy przedszkoli oraz Szkół Podstawowych z oddziałami przedszkolnymi z terenu miasta Orzesze (na podstawie § 18 ust. 2 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2002 roku (Dz. U.z 2003 Nr 6 poz. 69 z póź. zm) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach) z dniem 5 maja br wydali Zarządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania tych jednostek systemu oświaty. Ograniczenie będzie obowiązywało od 6 maja do 17 maja włącznie. Termin ten w niektórych placówkach może ulec dalszemu wydłużeniu. Kontynuowana będzie edukacja z wykorzystaniem technik pracy na odległość (tzw. zdalna).

       Aktualnie trwają prace organizacyjno – techniczne, mające na celu przygotowanie pomieszczeń zgodnie z wytycznymi GIS. W związku z ograniczeniem liczby miejsc w przedszkolu w przypadku jego ponownego uruchomienia (wytyczne GIS), Rodzice, którzy zdecydują się posłać dziecko, zobowiązani będą do przestrzegania określonych procedur oraz do złożenia w sekretariatach dodatkowych dokumentów. Obecnie ich treść jest przygotowywana przez Wydział Edukacji we współpracy z Dyrektorami.

         Szczegółowych informacji, od połowy przyszłego tygodnia, będą udzielali telefonicznie Dyrektorzy oraz pracownicy poszczególnych placówek.

       Rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki we własnym zakresie (dziadkowie, starsze rodzeństwo, inne wspólnie zamieszkujące pełnoletnie osoby) lub nie mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego, zachęcam wstępnie od 12 maja do kontaktu telefonicznego z placówką, do której uczęszcza dziecko (dostępne numery telefonów oraz godziny, w których będzie można kontaktować się z placówkami, zostaną podane na ich stronach internetowych). Uzyskacie tam Państwo pełną informację o etapie przygotowania placówki do wymogów GIS, przybliżonym terminie jej uruchomienia oraz dokumentach jakie trzeba będzie dostarczyć do placówki.

                                                                                                                                                                                                                                   Z poważaniem 

                                                                                                                                                                                                                Burmistrz Miasta Orzesze   inż. Mirosław Blaski  

                                                                                                                                                                                                                                                

Szanowni Rodzice,

W związku z informacją Premiera RP dotyczącą przywrócenia działalności żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, na chwilę obecną podjąłem decyzję, że w Orzeszu placówki, dla których Miasto Orzesze jest Organem Prowadzącym od 6 maja nadal pozostają zamknięte. W trosce o bezpieczeństwo Waszych dzieci oraz Was i Waszych rodzin analizuję możliwości organizacyjne ewentualnego powrotu dzieci do gminnego żłobka oraz naszych orzeskich przedszkoli, ponieważ kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków. Jestem w trakcie indywidualnych konsultacji z Dyrektorami poszczególnych placówek w celu ustalenia szczegółowych zasad ewentualnego ich uruchomienia. Na bieżąco będę Państwa informował o podejmowanych decyzjach, dlatego proszę o uważne śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu Miasta Orzesze oraz na facebooku Gazety Orzeskiej.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Orzesze inż. Mirosław Blaski

Informujemy o zmianie numeru telefonu do szkoły. Nowy numer: 732830230

                              

Design by: www.diablodesign.eu